Polityka Prywatności:
 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.

2.   Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

3.   Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania usług świadczonych przez Organizatora na rzecz Klientów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu zawarcia i wykonania umowy.

4.   Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Umowy przez Organizatora.

5.  Organizator przetwarza dane osobowe Klientów, które zostały zawarte w Umowie, a które są niezbędne do jej realizacji. Organizator przetwarza następujące dane osobowe:

 

1)      imię i nazwisko Klienta,

2)      płeć,

3)      numer i seria dowodu osobistego lub paszportu Klienta,

4)      data urodzenia Klienta,

5)      numer telefonu Klienta,

6)      adres e-mail Klienta,

7)      adres zamieszkania,

8)      adres korespondencyjny.

 

6.   Dane podawane przez Klientów są zbierane i wykorzystywane do realizacji Umów, celów księgowych, a także do innych czynności związanych z wykonaniem Umowy w szczególności rezerwacji lotów i miejsc noclegowych. Organizator może przetwarzać dane w innych drugorzędnych celach, takich jak przeniesienie danych do archiwum, audyty lub postępowania wyjaśniające, wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe, doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Organizatora.

7.   Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, na mocy zlecenia (podwykonawcy, podmioty biorące udział w realizacji Umowy), w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także kontrahentów Organizatora, którzy uczestniczą w realizacji Umowy, w szczególności podmiotom będącym przewoźnikami, a także świadczącym usługi hotelarskie, służby graniczne, obsługa lotniskowa. Organizator zawiera odpowiednie umowy z podmiotami biorącymi udział w realizacji Umowy, które mają na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych. W związku z realizacją Umowy dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w tym poza obszar UE i EOG, przy czym z zachowaniem wymogów odpowiednich przepisów prawa, na podstawie odpowiedniej umowy.

8.   Dane Klientów przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z realizacją Umowy i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.

9.   Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa. Klient ma ponadto prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, przeniesienia danych, prawo do usunięcia danych oraz do ograniczenia danych. Opisane powyżej prawa Klient realizuje poprzez zwrócenie się z odpowiednim żądaniem do Organizatora.

10.  W przypadku, gdyby Klient uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się z odpowiednim pisemnym żądaniem do Organizatora. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu do Organizatora wobec przetwarzania danych osobowych.

11.  Organizator przetwarza dane osobowe Klientów przez okres dwóch lat od czasu zakończenia imprezy będącej przedmiotem zawartej Umowy oraz odpowiednio do odpowiednich przepisów prawa. W przypadku złożenia reklamacji lub wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dane osobowe będą przez Organizatora przetwarzane przez okres 3 lat od dnia prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

12.  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych.